Juliana

Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909, om 6.50 uur in Den Haag, Nederland. De horoscoop staat hieronder afgebeeld.

Het beeld wordt sterk bepaald door Pluto op de Ascendant. Deze plaats markeert een van de belangrijkste periodes uit haar lange leven. Toen de Greet Hofmans-affaire op zijn hoogtepunt was, in 1956, had Juliana in haar secundaire progressies een Zonsverduistering op deze Pluto/Ascendant.

In dit overzicht staan een aantal aspecten die ik hieronder zal beschrijven: de mystieke rechthoeken, de planeet Uranus, en de invloed van Pluto daarop.

Mystieke rechthoeken

We hebben de mystieke rechthoeken beschreven als aspecten die optreden bij paranormale vermogens, bij voorspellende dromen en bij het ontstaan van inzichten in spirituele onderwerpen.

Juliana had twee mystieke rechthoeken in de prenatale ontwikkeling. Het is mij niet bekend wat het Juliana heeft gegeven. Een biografie zou daar informatie over kunnen geven. Juliana stond open voor inzichten op velerlei terrein, gezien haar contacten met Greet Hofmans, haar deelname aan de Gooische en Stichtse Schonen en aan de Oude Loo conferenties.

Deze mystieke rechthoeken had Juliana gemeen met Nederlands bekendste paragnost Gerard Croiset. Croiset was een generatiegenoot van Juliana. Croiset werd geboren op 10 maart 1909, een kleine twee maanden eerder dan Juliana.

De eerste mystieke rechthoek vond plaats op en rond 10 september 1908, in de prenatale ontwikkeling, welke datum overeenkwam met haar 10de levensjaar.

De tweede mystieke rechthoek vond plaats op en rond 8 november 1908, welke datum overeenkwam met haar 25ste levensjaar.

Uranus

De planeet Uranus blijkt belangrijk te zijn geweest voor Juliana. Vanaf 1946 kwam deze planeet over haar Pluto/Ascendant in Tweelingen. Tegelijkertijd had zij een Zon Eclips in de prenatale ontwikkeling en waren er conjuncties met Uranus in het vooruitzicht.

Er waren op dat moment veel nieuwe ontwikkelingen:

Zo werd prinses Marijke geboren in 1947. Juliana raakte tijdens de zwangerschap besmet met rode hond. Het had tot gevolg dat Marijke een ernstig oogkwaal had, en dreigde blind te worden. Het zou de aanleiding vormen tot contacten met Greet Hofmans, en alles wat daarop zou volgen.

In 1948 volgde Juliana haar moeder Wilhelmina op als koningin.

In datzelfde jaar sloot Juliana zich aan bij een vrouwenclub De Gooische en Stichtse Schonen, die wekelijks bij elkaar kwamen en allerlei onderwerpen met elkaar bespraken.

In deze jaren gingen de kinderen van Juliana en Bernhard naar de school van Kees Boeke, de Werkplaats in Bilthoven. Een voor die tijd ongebruikelijk keuze. Kees Boeke was een vrijdenker, die zich los maakte van veel zaken.

Na een aantal jaren bleken de kinderen een achterstand te hebben opgelopen op cognitief terrein. Er werd toen besloten om ze huisonderwijs te geven, samen met wat andere kinderen. Deze privéklas werd al snel onderdeel van het Baarns Lyceum. Toch heeft de Werkplaats ook zijn goede kanten laten zien in de grote en brede belangstelling voor menselijke vaardigheden.

En dan waren daar de Oude Loo Conferenties, gehouden in het Oude Loo, gesteund door Wilhelmina en Juliana. Er werden internationale sprekers uitgenodigd, ook Juliana had haar bijdrage daarin. De eerste conferentie vond plaats in 1951 en de laatste in 1957.

Prins Bernhard

Prins Bernhard had weinig affiniteit met alle bovengenoemde zaken. In het rapport van de Commissie Beel werd Juliana geciteerd, in een van haar uitlatingen over haar man:

“Mej. Hofmans, Er is iets wat ik, ondanks twijfel, definitief aanvaard – kritisch en nuchter als van God komende – en wat hem (Hare Majesteit bedoelt hier de Prins) minstens even diep in de ziel raakt, maar wat door hem in dit levensstadium wordt verworpen en gehaat.”

Dit citaat uit het rapport van de Commissie Beel uit 1956 maakt duidelijk dat Bernhard geen oog had voor de inzichten die Juliana had ontwikkeld op dit punt.

Conclusies van de Commissie Beel

Het voert te ver om de gehele inhoud van het rapport van de Commissie Beel hier te bespreken. Het is duidelijk dat de onderlinge verhouding tussen Juliana en Bernhard was verslechterd. Het artikel van 13 juni 1956 in Der Spiegel heeft alles aan het rollen gebracht, en een onderzoek dat daarop volgde kreeg een aantal (14) conclusies, waarvan we de belangrijkste hieronder laten volgen:

De uiterste waakzaamheid bij het doen van mededelingen over gebeurtenissen en verhoudingen binnen het Koninklijk Gezin is geboden. Het “geheim van Soestdijk” zij vanaf nu verzekerd.

De relatie met Sefton Delmer (journalist, schrijver van het artikel in Der Spiegel) worde verbroken.

Personen, die een functie hebben aan het Hof, hebben de plicht tot absolute geheimhouding.

De security worde verscherpt.

De verbinding met Mej. Hofmans, de heer Kaiser en hun omgeving worde verbroken.

De persoonlijke secretarissen van Juliana en Bernhard worden ontslagen.

Nieuwe benoemingen worden uitgesteld.

Aan de Grootmeesteres worde verzocht zich onmiddellijk te onttrekken aan de voorbereiding van en deelname aan de Oude Loo-conferenties.

Het Oude Loo worde niet langer ter beschikking gesteld voor de bewuste conferenties. Er worde geen financiële steun verleend aan deze activiteiten en noch door persoonlijke aanwezigheid en noch anderszins hieraan adhesie betuigd.

Z.K.H. (Prins Bernhard) verstrekke voortaan aan H.M. (Juliana) regelmatig en tijdig opgaaf van voorgenomen reizen, redevoeringen en van het bijwonen van officiële plechtigheden en houde haar tijdig op de hoogte van zijn contacten met Regeringspersonen.

Wederkerig worde vermeden het ontvangen van personen, tegen wie bij een hunner ernstige bezwaren bestaan. Uitnodigingen aan niet-officiële personen om een maaltijd te gebruiken ten Paleize, resp. aldaar te logeren, geschieden niet dan met onderlinge voorkennis en overleg.

Freule Roëll, die beider vertrouwen bezit, worde uitgenodigd als hofdame haar intrek te nemen op Paleis Soestdijk.

Nauwgezet worde toegezien door H.M. en Z.K.H. dat de sfeer in het gezin niet opnieuw door factoren van buiten ongunstig worde beïnvloed, terwijl anderzijds wederzijds streven erop gericht zij, de ontstane wonden zo spoedig mogelijk te doen helen.

Ontwikkeling

Het zal je gebeuren dat een andere instantie voor jou gaat regelen hoe met elkaar om te gaan. En dat ging voor Juliana heel ver, zo zou zij niet meer mogen deelnemen aan conferenties als gebeurde op het Oude Loo. Zo zou zij ook niet meer geestverwanten mogen ontvangen, als Greet Hofmans.

Bernhard had de gewoonte om veel op pad te zijn, en regelmatig mensen mee te nemen naar Soestdijk. Aan dat alles zou hij vanaf nu rekenschap moeten afleggen.

De laatste Oude Loo-conferentie vond plaats in 1957. Daarna waren deze bijeenkomsten verboden.

Zonsverduistering op Pluto

Deze planeetconstellatie markeerde voor Juliana de overgang van een vrij, open zicht op de wereld, naar een leven vol protocollen. De conclusies van de Commissie Beel is een groot logboek hoe je je dient te gedragen als Koningin, als partner, als moeder voor het gezin.

Prins Bernhard

Hoe lagen de planetaire verhoudingen bij Prins Bernhard?

Greet Hofmans

Wie was Greet Hofmans? Geboren in 1896.